Helsingør kvindekor

VEDTÆGTER

Velkommen til vores hjemmeside

Vedtægter for Helsingør Kvindekor


                                  Stiftet 27.11.80


§ 1           Foreningens navn er HELSINGØR KVINDEKOR.


§ 2           Dens formål er at give kvinder, med eller uden kendskab til noder, mulighed                  for  deltage i korsang og at styrke interessen for korsang bl.a. ved                                  afholdelse af koncerter og deltagelse i sangstævner m.v.


§ 3           Som medlem kan optages alle over 18 år, der ønsker at støtte foreningens

                formål, hvad enten det måtte ske som AKTIVT medlem eller ved økonomisk                  støtte (PASSIVT MEDLEM).


§ 4           Udmeldelse kan kun ske til formand eller kasserer ved et kvartals slutning.


§ 5           Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år ved

                generalforsamlingen.


§ 6 stk.1  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
                Generalforsamling afholdes sidste sangaften i januar måned.
                Ordinær generalforsamling skal varsles skriftligt senest 4 uger før                                  afholdelse.
                Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være
                bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.
                Dagsorden skal opslås i øvelokalet 8 dage før generalforsamlingen.


§ 6 stk. 2 Ændring eller ophævelse af bestående vedtægter kan kun besluttes af

                generalforsamlingen.
                Dette kan kun ske, når 3/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer

                er til stede og 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for.
                Er dette ikke tilfældet, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der                  vil være beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal, uanset de fremmødte
                stemmeberettigedes antal.


§ 6 stk.3 Den ekstraordinære generalforsamling afholdes tidligst 14 dage og senest 4                 uger efter den ordinære generalforsamling.

               Spørgsmål, der vedrører ændring eller ophævelse af vedtægterne eller                         foreningens opløsning, kan besluttes på generalforsamlingen ved simpelt                     stemmeflertal, uanset de fremmødte stemmeberettigedes antal.
               I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.


§ 6 stk.4 På generalforsamlingen har aktive medlemmer taleret og stemmeret.

               Passive medlemmer har taleret men ikke stemmeret.


§ 6 stk. 5 Generalforsamlingens dagsorden:

               Valg af dirigent.
               Valg af 2 stemmetællere.
               Godkendelse af dagsorden.
               Formandens beretning.
               Forelæggelse af regnskab/budget til orientering.
               Fastsættelse af medlemskontingent.
               Indkomne forslag.
               Valg af bestyrelse.
               Valg af2 suppleanter.
               Valg af revisor og revisorsuppleant.
               Valg til sangudvalg.
               Valg af ad hoc. udvalgsmedlemmer til de af bestyrelsen nedsatte udvalg.
               Eventuelt.
               Bestyrelse:


§ 7 stk.1 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 personer, der alle skal være                 aktive medlemmer. De pågældende vælges for 2 år ad gangen, således at 2                 medlemmer afgår det ene år og 3 det næste år.
               Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år.
               Kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.
               Desuden vælges hvert år 2 suppleanter.
               Udover bestyrelsen vælges 1 revisor og1 revisorsuppleant hvert år.


§ 7 stk. 2 Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift, og konstituerer sig selv på                   første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med næstformand og                       sekretær.
               De 2 suppleanter har taleret men ikke stemmeret på bestyrelsesmøder.


§ 7 stk. 3 I sangudvalg samt eventuelle ad hoc-udvalg skal altid mindst 1 medlem fra

               bestyrelsen deltage.


§ 8          Formanden tegner foreningen.


§ 9          Kassereren sørger for, at medlemskontingent opkræves i tide.

               Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december, og det påhviler kassereren                 at forelægge regnskabet for revisor mindst 2uger før afholdelse af   

               generalforsamling.

               Desuden har revisor ret til at besigtige regnskabet når som helst på året, hun

               ønsker det.


§ 10         Sekretæren skriver beslutningsreferat ved såvel bestyrelsesmøder som ved

                generalforsamlinger på en sådan måde, at der aldrig er tvivl om, hvilke                          sager der har været til behandling, og hvilke vedtagelser der er besluttet.

                Ved afslutningen af møderne oplæser sekretæren referatet, der derefter                        underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
                Referat fra bestyrelsesmøder skal være tilgængeligt i øvelokalet på                                næstfølgende sangaften.


§11           Bestyrelsen varetager medlemmernes interesser, når det drejer sig om                           ansættelse og afskedigelse af korleder.

                 De første 3 måneder af ansættelsen anses for prøvetid.


§ 12          I samarbejde med sangudvalg har hvert medlem mulighed for at foreslå

                 nye sange.

                 Sangudvalget og korleder afholder minimum 2 møder pr. år.
                 I juni og december måned planlægges repertoiret for efterfølgende periode.


Kontingent:


§ 13 stk.1 Aktive medlemmer:

                Kontingentet forfalder kvartalsvis og skal være betalt senest den 10. i                            kvartalets 2. måned. Hvis kontingent ikke er betalt rettidigt, fremsender                          kassereren en skriftlig rykker, der skal være betalt inden 8 dage fra                                dateringen. Såfremt dette ikke overholdes, kan medlemmet ekskluderes.
                Kassereren er kontingentfri.


§ 13 stk.2 Undtagelse fra stk. 1.

                 Kontingent for januar kvartal skal senest være betalt inden   

                generalforsamlingens påbegyndelse ellers mistes stemmeretten ved

                 generalforsamlingen.


§ 13 stk.3 For nye medlemmer anses den første måned som prøvetid, derefter betales

                kontingent.


§ 13 stk.4 Eventuelle tilskud til kurser ydes under forudsætning af, at kontingent for

                 indeværende kvartal er betalt.


§ 13 stk.5 For passive medlemmer falder kontingent én gang årligt ved udgangen af

                 juni måned.


§ 14 stk.1 Opløsning af foreningen kan kun ske ved en generalforsamling efter samme

                 procedure som ved vedtægtsændring. (Se § 6. stk. 2).


§ 14 stk.2  Ved opløsning af HELSINGØR KVINDEKOR går aktiverne til:

                   Helsingør Handicap Idræt.


Vedtaget på generalforsamlingen den 26. januar 2012.
Ændret ved generalforsamlingen den 31. januar 2013. 

 

 

 


2

                  

                  
                  

:

                  
.