VEDTÆGTER

Velkommen til vores hjemmeside

     

Vedtægter for Helsingør Kvindekor

 

Stiftet 27.11.1980

 

 

§ 1.            Foreningens navn er HELSINGØR KVINDEKOR.

 

§ 2.            Dens formål er at give kvinder, med eller uden kendskab til noder, mulighed for at deltage i korsang og at styrke interessen for korsang bl.a. ved afholdelse af koncerter og deltagelse i sangstævner m.v.

 

§ 3.            Som medlem kan optages alle over 18 år , der ønsker at støtte foreningens formål, hvad enten det måtte ske som AKTIVT medlem eller ved økonomisk støtte (PASSIVT MEDLEM).

 

§ 4.            Udmeldelse kan kun ske til formand eller kasserer ved et kvartals slutning.

 

§ 5.            Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes hvert år ved generalforsamlingen.

 

§ 6. stk.1.  Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamling afholdes sidste sangaften i januar måned.

Ordinær generalforsamling skal varsles skriftligt senest 4 uger før afholdelse.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes.

Dagsorden skal opslås i øvelokalet 8 dage før generalforsamlingen.

   

§ 6. stk.2.  Ændring eller ophævelse af bestående vedtægter kan kun besluttes af generalforsamlingen.

Dette kan kun ske, når 3/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og 2/3 af de stemmeberettigede stemmer for.

Er dette ikke tilfældet, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der vil være beslutningsdygtig ved simpelt stemmeflertal, uanset de fremmødte stemmeberettigedes antal.

 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes tidligst 14 dage og senest 4 uger efter den ordinære generalforsamling.

 

§ 6. stk.3.  Spørgsmål, der ikke vedrører ændring eller ophævelse af vedtægterne eller foreningens opløsning, kan besluttes på generalforsamlingen ved simpelt stemmeflertal, uanset de fremmødte stemmeberettigedes antal.

I tilfælde af stemmelighed er formandens stemmeafgørende.

 

§ 6. stk.4.  På generalforsamlingen har aktive medlemmer taleret og stemmeret.

Passive medlemmer har taleret men ikke stemmeret.

 

§ 6. stk.5.  Generalforsamlingens dagsorden:

 1. Valg af dirigent.

 2. Valg af 2 stemmetællere.

 3. Godkendelse af dagsorden.

 4. Formandens beretning.

 5. Forelæggelse af regnskab/budget til orientering.

 6. Fastsættelse af medlemskontingent.

 7. Indkomne forslag.

 8. Valg af bestyrelse.

 9. Valg af  2 suppleanter.

 10. Valg af revisor og revisorsuppleant.

 11. Valg til sangudvalg.

 12. Valg af ad hoc.udvalgsmedlemmer til de af bestyrelsen nedsatte udvalg.

 13. Eventuelt.

   

Bestyrelse:

§ 7. stk.1.  Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 5 personer, der alle skal være aktive medlemmer. De pågældende vælges for 2 år ad gangen, således at 2 medlemmer afgår det ene år og 3 det næste år.

Formand og 1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Desuden vælges hvert år 2 suppleanter.

Udover bestyrelsen vælges 1 revisor og  1 revisorsuppleant hvert år.

 

§ 7. skt.2.  Bestyrelsen varetager foreningens daglige drift, og konstituerer sig selv på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen med næstformand og sekretær.

De 2 suppleanter har taleret men ikke stemmeret på bestyrelsesmøder.

 

§ 7. stk.3.  I sangudvalg samt eventuelle adhocudvalg skal altid mindst 1 medlem fra bestyrelsen deltage.

 

§ 8.            Formanden tegner foreningen.

 

§ 9.            Kassereren sørger for, at medlemskontingent opkræves i tide.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december, og det påhviler kassereren at forelægge regnskabet for revisor mindst 2 uger før afholdelse af generalforsamling.

Desuden har revisor ret til at besigtige regnskabet når som helst på året, hun ønsker det..

 

§ 10.         Sekretæren skriver beslutningsreferatved såvel bestyrelsesmøder som ved generalforsamlinger på en sådan måde, at der aldrig er tvivl om, hvilke sager der har været til behandling, og hvilke vedtagelser der er besluttet.

                  Ved afslutningen af møderne oplæser sekretæren referatet, der derefter underskrives af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.

                  Referat fra bestyrelsesmøder skal være tilgængeligt i øvelokalet på næstfølgende sangaften.

                 

§ 11.          Bestyrelsen varetager medlemmernes interesser, når det

                  drejer sig om ansættelse og afskedigelse af korleder.

                  De første 3 måneder af ansættelsen anses for prøvetid§ 12.          I samarbejde med sangudvalget har hvert medlem mulighed for at foreslå nye sange.


Sangudvalget og korleder afholder minimum 2 møder pr. år.


I juni og december måned planlægges repertoiret for efterfølgende periode.


 


§ 13. stk.1.Kontingent:


Aktive medlemmer:


                  Kontingentet forfalder kvartalsvis og skal være betalt senest


den 10. i kvartalets 2. måned.


Hvis kontingent ikke er betalt rettidigt, fremsender kassereren en skriftlig rykker, der skal være betalt inden 8 dage fra dateringen.


Såfremt dette ikke overholdes, kan medlemmet ekskluderes.


Kassereren er kontingentfri.


 


§ 13. stk.2.Undtagelse fra stk. 1.


Kontingent for januar kvartal skal senest være betalt inden generalforsamlingens påbegyndelse, ellers mistes stemmeretten ved generalforsamlingen.


 


§ 13. stk.3.For nye medlemmer anses den første måned som prøvetid, derefter betales kontingent.


 


§ 13. stk.4. Eventuelle tilskud til kurser ydes under forudsætning af, at kontingent for indeværende kvartal er betalt.


 


§ 13. stk.5.Passive medlemmer:


Kontingent forfalder én gang årligt ved udgangen af juni måned.


 


§ 14. stk.1.Opløsning af foreningen kan kun ske ved en generalforsamling


efter samme procedure som ved vedtægtsændring. (Se § 6. stk. 2.).


 


§ 14. stk.2.Ved opløsning af HELSINGØR KVINDEKOR går aktiverne til:


Helsingør Handicap Idræt.


 


Vedtaget på generalforsamlingen den 26. januar 2012.


Ændret ved generalforsamlingen den 31. januar 2013.